Regulamin newslettera

§ 1 Definicje

Administrator – Dariusz Ciszek D&C prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D&C, Dariusz Ciszek, NIP 609 0000 230, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: 29-100 Włoszczowa, ul. Przedborska 52;

Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie, służący do zapisu na Newsletter i zamówienia Materiałów;

Materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera; rodzaj i zawartość Materiałów wynikają z opisu na Stronie;

Newsletter – wiadomości mailowe zawierające informacje edukacyjne oraz o nowościach na Stronie i usługach Administratora wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu;

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://dianaciszek.pl wraz z podstronami;

Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.

§ 2 Zamówienie i dostarczenie Materiałów

1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów. Użytkownik nie wnosi opłaty pieniężnej za Materiały, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

2. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. W celu dokonania zakupu w ten sposób skontaktuj się bezpośrednio z Administratorem: kontakt@dianaciszek.pl

3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem zapisu do Newslettera.

4. W Formularzu należy podać dane osobowe konieczne do subskrypcji Newslettera oraz dostarczenia Materiałów. Nie można zamówić Materiałów anonimowo.

5. Za pośrednictwem Formularza nie wolno przesyłać treści bezprawnych.

6. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez udostępnienie linku do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów na stronie potwierdzającej zapis do Newsletter.

§ 3 Własność intelektualna

1. Materiały korzystają z ochrony prawa autorskiego.

2. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do użytku własnego. Jakiekolwiek inne sposoby korzystania z Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności zakazane są: dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora.

§ 4 Wymogi techniczne

1. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, potrzebne są:

a. dostęp do Internetu,

b. standardowy, aktualny system operacyjny,

c. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,

d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Do korzystania z Materiałów, w zależności od ich rodzaju, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak np. DOC, PDF, MP4, MP3 itp. Jeżeli korzystanie z Materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja o tym jest udostępniana na Stronie w sposób widoczny dla Użytkownika i pozwalający podjąć mu decyzję odnośnie do zamówienia Materiałów.

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Użytkownik może odstąpić od umowy o dostarczenie Materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny. Wystarczy przekazać Administratorowi stosowną informację na adres: kontakt@dianaciszek.pl Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument. W przypadku Konsumenta w zakresie odpowiedzialności za zgodność Materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.

4. Materiały mają charakter wyłącznie edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.

5. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się w odniesieniu do przepisów ustawy o prawach konsumenta.

6. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Materiałów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili ich dostarczenia, istniał w momencie ich dostarczenia.

7. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

8. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:

a. doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

b. Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,

c. brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,

d. brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu,

e. z oświadczenia Administratora lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

9. W razie niezgodności Materiałów z umową, Użytkownik może złożyć reklamację, pisząc na adres: kontakt@dianaciszek.pl

10. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.

§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik ma możliwość m.in:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdziesz na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Możesz też skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Po dostarczeniu Materiałów dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy.

6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.

7. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające, które są związane z Administratorem stosownymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.

9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w Polityce prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed ich zmianą.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.

3. Wszelkie spory związane z Newsletterem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Administratora.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 11.11.2023r.